dosya upload film izle
Testovanie 9

Testovanie 9

Čo je cieľom Testovania 9?

Celoslovenské testovanie žiakov 9.  ročníka základných  škôl (žiaci so zdravotným znevýhodnením (ZZ) sú testovaní podľa osobitného harmonogramu) pod  názvom  Testovanie  9 - 2018 sa  uskutoční 21. marec 2018 (streda) z predmetov  matematika,  slovenský jazyk  a  literatúra,  maďarský  jazyk  a   literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra.
 
Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania zodpovedá NÚCEM. Za organizačné zabezpečenie testovania zodpovedá riaditeľ školy. Kontrolu objektivity testovania vykonajú zamestnanci Štátnej školskej inšpekcie, krajských školských úradov a členovia rád základných škôl. Krajské školské úrady s cieľom zvýšiť objektivitu priebehu testovania poveria úlohou nestranných pozorovateľov učiteľov základných a stredných škôl.
 
Náhradný termín testovania sa uskutoční 5. apríla 2018 (štvrtok). 
 
 
 
 
Časový harmonogram Testovanie 9

Slovenský jazyk a literatúra/Maďarský jazyk a literatúra

 • 9.45 – 9.55 h – pokyny k testovaniu a rozdanie odpoveďových hárkov
 • 9.55 – 10.05 h – rozdanie testov a oboznámenie sa s testom
 • 10.05 – 11.05 h – administrácia testu (60 minút na riešenie testu)
 • 11.05 – 11.10 h – zozbieranie testov a odpoveďových hárkov
 • 11.10 – 11.45 h – prestávka pre školy s VJM / VJU

Matematika

 • 8.00 – 8.10 h – pokyny k testovaniu a rozdanie odpoveďových hárkov
 • 8.10 – 8.20 h – rozdanie testov a oboznámenie sa s testom
 • 8.20 – 9.20 h – administrácia testu (60 minút na riešenie testu)
 • 9.20 – 9.25 h – zozbieranie testov a odpoveďových hárkov
 • 9.25 – 9.45 h – prestávka

Slovenský jazyk a slovenská literatúra/Ukrajinský jazyk a literatúra

 • 11.45 – 11.55 h – pokyny k testovaniu a rozdanie odpoveďových hárkov
 • 11.55 – 12.05 h – rozdanie testov a oboznámenie sa s testom
 • 12.05 – 12.55 h – administrácia testu (50 minút na riešenie testu)
 • 12.55 – 13.00 h – zozbieranie testov a odpoveďových hárkov

Ponuka ostestovať sa online zdarma