Školská jedáleň - pokyny pre stravníkov 2020/2021

Školská jedáleň  - pokyny pre stravníkov 2020/2021

  • Prvý deň nástupu sa strava nepodáva.
  • Všetci stravníci, žiaci sa musia prihlásiť prostredníctvom prihlášky. Na základe vyplnenej prihlášky bude stravník prihlásený na odber stravy. Evidencia odberu stravy je na základe čipu. Stravník je povinný zakúpiť si čip v ŠJ. Cena čipu je 3€
  • Žiaci, ktorí  už zápisný lístok odovzdali budú prihlásení na odber stravy od 3.9.2020.
  • Žiaci, ktorí majú záujem o stravovanie musia odovzdať vyplnení zápisný lístok a odovzdať vedúcej školskej jedálne. Zápisný lístok si stiahnite TU
  • Podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR, dieťa má nárok na stravu za poplatok znížený o sumu 1,20 € (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa) iba v prípade, ak sa zúčastní vyučovania v základnej škole a odobralo stravu. Na základe uvedeného zákonný zástupca dieťaťa berie na vedomie, že je povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa na. vyučovaní, dieťa zo stravy včas odhlásiť. Neodhlásenú stravu uhrádza zákonný zástupca dieťaťa v plnej výške hodnoty jedla, ktoré je uvedené pri jednotlivých kategóriách stravníkov.

 

Príspevok na  stravovanie

Dotácia

Príspevok rodiča na režijné náklady

l.stupeň

1,32€

1,20€

0,12€

ll.stupeň

1,32€

1,20€

0,12€

 

  Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

  • Príspevky na stravovanie

Zálohová platba vo výške 15 € sa uhrádza, najneskôr do 20.9.2020.

Každý prihlásený stravník dostane v septembri poštovú poukážku na úhradu zálohovej platby.

  • Spôsob úhrady

 

  • BANKOVYM PREVODOM

IBAN: SK62 5600 0000 0033 0564 8004

Variabilný symbol – je potrebné vyplniť  (je to evidenčné číslo stravníka)

V mieste pre POZNÁMKU je dôležité napísať triedu a priezvisko stravníka nie rodiča!!!!

 (sú prípady kedy sa rodič volá inak ako dieťa a potom je ťažké zistiť komu platba patrí)

 

  • POŠTOVOU POUKAŽKOU

Poštové poukážky sú vydané do 15. dňa v mesiaci. Splatnosť poštovej poukážky je do 20.dňa v mesiaci, to znamená, že poštové poukážky je nutné vyplatiť do 20. dňa v mesiaci, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.

 

Na internetovej stránke www.strava.cz  si prihlásený stravník môže skontrolovať aj úhrady za stravu  číslo jedálne: 9707prihlasovacie údaje: priezvisko a meno všetko spolu bez diakritiky, heslo: priezvisko a meno všetko spolu bez diakritiky (napr. Jozef Mrkvička - mrkvickajozef). Toto heslo si ihneď zmeňte a pri ďalšom spustení  ŠJ-online už budete používať svoje vlastné heslo.

V prípade choroby si žiaci musia šek osobne u vedúcej ŠJ .

Ak stravník neuhradí platbu za stravne včas (do 20. dňa v mesiaci), strava pre tohto stravníka bude zablokovaná a až po preukázaní dokladu o zaplatení vedúcej ŠJ mu bude znova umožnené stravovať sa v ŠJ.

           

KONTAKT

V prípade požiadaviek  respektíve informácii kontaktujte vedúcu  školskej jedálne.    

TELEFÓN: : 056 672 5744 (od 8:00 – 14:00)

 EMAIL:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Marieta Rudľaiová

vedúca ŠJ

 

 

.

Copyright © 2020 ZŠ Komenského Trebišov. Všetky práva vyhradené.