Naša škola ponúka

 • výučbu anglického jazyka od 1. ročníka
 • príjemné prostredie, esteticky upravené triedy a moderné učebne s didaktickou technikou
 • služby odborných zamestnancov: školská psychologička a špeciálna pedagogička
 • asistentov pri vyučovaní – pomoc žiakom a učiteľom
 • pestrý program v Školskom klube detí
 • zapájanie žiakov do vedomostných, športových, speváckych, recitačných súťaží a olympiád
 • školy v prírode, lyžiarske a plavecké výcviky
 • exkurzie, výlety, besedy, kultúrne podujatia, výchovné koncerty, environmentálne aktivity
 • možnosť navštevovať rôzne záujmové krúžky
 • plne vybavené športoviská
 • modernú školskú jedáleň s chutnou stravou
 • školskú knižnicu vybavenú literatúrou pre deti a mládež
 • priestranný, upravený a vybavený vonkajší školský areál na športovú a oddychovú činnosť

.

Copyright © 2020 ZŠ Komenského Trebišov. Všetky práva vyhradené.