Informácie k zápisu do 5. ročníka

Vážení rodičia,

ak ste sa rozhodli zapísať svoje dieťa do 5. ročníka našej školy,

prosíme Vás, aby ste si prečítali následné informácie

 

 

Informácie k zápisu:

   

 • Škola môže zapísať aj deti mimo školského obvodu, ale má povinnosť prednostne zapísať deti, ktoré majú trvalé bydlisko v rámci školského obvodu. Rodič má právo slobodne si vybrať školu pre svoje dieťa. Zároveň riaditeľ školy nemusí vyhovieť každej žiadosti o zápis

 

  Postup pri zápise:

 

 • Zákonní zástupcovia vyplnia elektronickú prihlášku online na stránke školy. (Prosíme rodičov, aby pred odoslaním dôkladne skontrolovali údaje: rodné číslo, bydlisko a kontaktné údaje)

 

 • Elektronická prihláška bude zároveň obsahovať aj žiadosť o prijatie žiaka do 5. ročníka 

 

 • Po odoslaní elektronickej prihlášky Vám bude doručený e-mail o potvrdení prijatia prihlášky

 

 • Ak technické možnosti neumožňujú zákonnému zástupcovi prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky elektronicky, v čase zápisu sa dostaví do školy, vyplní prihlášku a vhodí do pripravenej schránke vo vestibule školy

  

Postup pri overení údajov:

 

 • Elektronická prihláška sa podpíše dodatočne - oboma zákonnými zástupcami a to pri overení údajov. Overenie údajov sa uskutoční do 14 dní od ukončenia online prihlásenia, po telefonickom dohodnutí so zákonným zástupcom dieťaťa

 

 • Pri overení údajov zákonný zástupca dieťaťa predloží:
  • rodný list dieťaťa (ak je v rodnom liste uvedený len jeden rodič, všetky dokumenty podpisuje práve tento rodič, ak sú v rodnom liste uvedení obidvaja rodičia, všetky dokumenty podpisujú obaja rodičia, ak súd neurčil inak)
  • občianske preukazy oboch zákonných zástupcov (ak sú v rodnom liste uvedení)
  • preukázateľný doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa, alebo doklad o špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrebách dieťaťa je potrebné doložiť najneskôr do 15. júna 2021
  • ak sú rodičia rozvedení, žiadame doložiť rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti

 

 

O prijatí dieťaťa do 5. ročníka základnej školy rozhodne riaditeľ školy do 15. júna 2021.

 

 Ďakujeme za prejavenú dôveru!

 

 

.

Copyright © 2020 ZŠ Komenského Trebišov. Všetky práva vyhradené.