Žiadosť o prijatie žiaka do 5.ročníka

Základná škola, Komenského 1962/8, 075 01 Trebišov

Ako zákonný zástupca žiadam o prijatie môjho dieťaťa:

Za vybavenie žiadosti vopred ďakujem.

 

 

 

Dotazník k zápisu žiaka do 5. ročníka

Základná škola, Komenského 1962/8, 075 01 Trebišov

ZÁKLADNÉ ÚDAJE DIEŤAŤA

Nasledovné údaje sú potrebné pre správne vyplnenie vysvedčenia.

 
TRVALÝ POBYT

 

PRECHODNÝ POBYT

Vyplniť iba ak je iný ako trvalé bydlisko.

 
ŠKOLSKÉ ÚDAJE
 
RODIČIA
Otec Matka

OTEC

MATKA

 
RODINA A SÚRODENCI
 
ĎALŠIE INFORMÁCIE
 
ZDRAVOTNÝ STAV DIEŤAŤA
 
POZNÁMKA
 
SÚHLAS
V zmysle Zákona č.122/2013 Z.z. o Ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov a osobných údajov môjho dieťaťa za účelom poskytovania výchovy a vzdelávania.

Čestné vyhlásenie

Čestne vyhlasujem, že údaje, ktoré som poskytol/a, sú pravdivé a úplné. Zároveň sa zaväzujem, že písomnou formou upovedomím školu o odklade povinnej školskej dochádzky môjho dieťaťa v najkratšom možnom termíne, prípadne oznámim  nenastúpenie na vašu školu.

Prihlášku podpíšu  obaja rodičia dieťaťa po ukončení mimoriadnej situácie.

.

Copyright © 2020 ZŠ Komenského Trebišov. Všetky práva vyhradené.