Testovanie

Testovanie 9

Čo je cieľom Testovania 9?

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl pod názvom Testovanie 9 - 2022 sa uskutoční 6. apríla 2022 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra a 7. apríla 2022 (štvrtok) z predmetov ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra. Na testovaní sa zúčastnia žiaci 9. ročníka základných škôl, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.
 
Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania zodpovedá NÚCEM. Za organizačné zabezpečenie testovania zodpovedá riaditeľ školy. Kontrolu objektivity testovania vykonajú zamestnanci Štátnej školskej inšpekcie, krajských školských úradov a členovia rád základných škôl. Krajské školské úrady s cieľom zvýšiť objektivitu priebehu testovania poveria úlohou nestranných pozorovateľov učiteľov základných a stredných škôl.
 
Náhradný termín testovania sa uskutoční 21. a 22. apríla 2022 (štvrtok, piatok).
 
 
 
Viac info nájdete na stránke www.nucem.sk
 
 

Testovanie 5

Čo je cieľom Testovania 5?

Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl (Testovanie 5-2022 alebo T5-2022) sa uskutoční 18. mája 2022 (streda) vo všetkých základných školách Slovenskej republiky z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra a maďarský jazyk a literatúra. Testovania sa zúčastnia žiaci 5. ročníka základných škôl, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len „ŠVVP“), okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

Cieľom Testovania 5 je vstupné hodnotenie žiackych vedomostí a zručností na začiatku nižšieho stredného vzdelávania. Testovanie 5-2022 poskytne školám spätnú väzbu, ako sú žiaci pripravení na prechod z primárneho vzdelávania na nižšie stredné vzdelávanie. Poslúži aj na monitorovanie stavu vedomostí a zručností žiakov pri výstupe z primárneho vzdelávania v celoštátnom meradle. Testovanie 5-2021 je vstupným testovaním na meranie pridanej hodnoty v testovaných predmetoch.

Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania zodpovedá Národný ústav certifikovaných meraní (ďalej len „NÚCEM“). Za organizačné zabezpečenie testovania zodpovedá riaditeľ školy. Kontrolu objektivity testovania vykonajú zamestnanci Štátnej školskej inšpekcie (ďalej len „ŠŠI“) a odborov školstva okresných úradov v sídle kraja (ďalej len „OŠ OÚ“). S cieľom zvýšiť objektivitu priebehu testovania riaditelia základných škôl na základe poverenia OŠ OÚ poveria úlohou externého dozoru pedagogických zamestnancov iných základných škôl.

Informácie o Testovaní 5-2022 sú zverejnené na http://www.nucem.sk/sk/testovanie_5.

.

Copyright © 2020 ZŠ Komenského Trebišov. Všetky práva vyhradené.