Skip to main content

Rada školy

ákladná škola, Komenského 1962/8 Trebišov

R A D A  Š K O L Y

 

P.č. Meno a priezvisko Funkcia V zastúpení za:
1. Mgr. Katarína JEŇOVÁ predseda ped. zamestnanec
2. Mgr. Marcela KOŠINA člen  ped. zamestnanec
3. Bc. Jozefína PRISTAŠOVÁ člen  nepedag. zamestnanec
4. Ing. Martin TELEPOVSKÝ člen za zriaďovateľa
5. RNDr. Slavomír Partila člen za zriaďovateľa
6. Ján Kacin člen za zriaďovateľa
7. MUDr. Lukáš Ždij člen za zriaďovateľa
8. Mgr. Rastislav JÍLEK člen za rodičov
9. Ing. Radoslav SEMANČÍK člen za rodičov
10. Magdaléna SOKIROVÁ člen za rodičov
11. JUDr. Jana ZBOJOVSKÁ člen za rodičov

 

 PLÁN ZASADNUTÍ RADY ŠKOLY PRI ZŠ KOMENSKÉHO 1962/8 V TREBIŠOVE NA  ROK 2024

 

V zmysle štatútu rady školy sa uskutočnia v kalendárnom roku 2024  tri stretnutia rady školy. Podľa potreby sa členovia rady školy stretnú aj mimo stanoveného plánu. Obsah jednotlivých stretnutí vyplýva hlavne z ustanovenia § 5 ods. 7 zákona č. 596/2003 Z.z. a podľa konkrétnych podmienok školy. Obsah zasadnutí bude dopĺňaný podľa ďalších potrieb a požiadaviek školy.

 

Marec

 • Návrh rozpočtu školy na kalendárny rok
 • Výsledky hospodárenia školy za predchádzajúci rok
 • Návrh na počty žiakov do 1.ročníka pre budúci školský rok
 • Výročná správa rady školy
 • Výsledky výchovno – vzdelávacej práce, záujmové vzdelávanie a pod.

 

Jún

 • Informácia o pedagogicko – organizačnom zabezpečení výchovno – vzdelávacieho procesu, organizácia ďalšieho školského roka, personálne, priestorové a materiálne zabezpečenie.
 • Návrh školského vzdelávacieho a výchovného programu.
 • Informácia o využívaní priestorov školy (ihrisko, telocvičňa, počítačová miestnosť...) počas prázdnin, možnosti využívania počas školského roka v mimovyučovacom čase.
 • Úspešnosť žiakov pri prijímaní na stredné školy.

                                                                           

September – október

 • Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení (v zmysle vyhlášky MŠ SR č.9/2006 Z.z.).
 • Koncepčný zámer rozvoja školy rozpracovaný najmenej na dva roky, každoročne jeho plnenie.
 • Plán činnosti na školský rok (možnosti záujmovej činnosti, projekty, spolupráca s rodičmi, inými subjektmi)

 

 

 V Trebišove 12.1.2024                                                                                                                                                                                                       Mgr. Katarína Jeňová /predseda RŠ/

 


ŠTATÚT RADY ŠKOLY pri Základnej škole Komenského 1962/8 v Trebišove

 

V súlade so zákonom NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 9 ods.1 vyhlášky Ministerstva školstva SR č.291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení vyhlášky č. 230/2009 Z.z. sa vydáva tento štatút rady školy.

 

Čl. 1

Základné ustanovenie

 V zmysle 24 ods.2 zákona č.596/2003 Z.z. sa zriaďuje rada školy pri Základnej škole ul. Komenského 1962/8, Trebišov

 • Sídlo rady školy je zhodné so sídlom školy pri ktorej je zriadená.

 

Čl. 2

Pôsobnosť a poslanie rady školy 

 • Rada školy je ustanovená s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorej je zriadená.
 • Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní aj funkciu verejnej kontroly, vyjadruje sa k činnosti školy a ku skutočnostiam podľa  5 ods. 7 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene  a doplnení niektorých zákonov a k vyradeniu zo siete alebo zaradeniu do siete škôl a školských zariadení SR.

 

Čl. 3

Činnosť rady školy

 • Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy. 
 • Rada školy:
 1. Uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy a na jeho základe navrhuje kandidáta na vymenovanie riaditeľa.
 2. Predkladá návrh na odvolanie riaditeľa školy (vždy s odôvodnením) alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa školy (ak zriaďovateľ odvolá riaditeľa  podľa § 3 ods. 7 písm. b) a c) a ods. 8 písm. b) a c) zákona 596/2003 Z.z)
 3. Vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy.
 4. Vyjadruje sa k návrhu na zrušenie školy.
 5. Vyjadruje sa ku skutočnostiam uvedeným v 5 ods. 7 zákona 596 /2003 Z.z., a to najmä:
  1. k návrhu na počty prijímaných žiakov a počtu tried,
  2. k návrhu na zavedenie študijných a učebných odborov,
  3. k návrhu školského vzdelávacieho program a výchovného programu,
  4. k návrhu rozpočtu,
  5. k návrhu na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy,
  6. k správe o výchovno–vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach,
  7. k správe o výsledkoch hospodárenia školy,
  8. k informáciám o pedagogicko-organizačnom a materiálno–technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho

 

 Čl. 4

Zloženie rady školy

 • Rada školy má 11 členov.
 • Členmi rady školy sú

dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov,

jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov,

štyria zvolení zástupcovia rodičov,

štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.

 

Čl. 5

Spôsob voľby členov rady školy

 • Voľba zástupcov rodičov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním rodičov žiakov navštevujúcich školu.
 • Voľba zástupcov pedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním pedagogických zamestnancov školy.
 • Voľba zástupcov nepedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním nepedagogických zamestnancov školy.
 • Členovia rady školy sú volení na štvorročné funkčné obdobie. Členom rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.
 • Spôsob voľby členov rady školy – volebný poriadok je v súlade s § 1 vyhlášky Ministerstva školstva SR č.291/2004 z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení vyhlášky č. 230/2009 Z.z.
 • Členstvo v rade školy zaniká

uplynutím funkčného obdobia,

vzdaním sa členstva,

ak člen rady školy vyhrá výberové konanie na miesto riaditeľa školy alebo jeho zástupcu,

ak zástupca pedagogických alebo nepedagogických zamestnancov prestane byť zamestnancom školy,

ak dieťa zvoleného zástupcu rodičov prestane byť žiakom školy,

odvolaním člena, ktorý je delegovaný zriaďovateľom,

odvolaním zvoleného člena podľa 25 ods. 5 a 6 zákona č.596/2003 Z.z.,

Ak sa člen, ktorý je zvolený za pedagogických zamestnancov, ostaných zamestnancov alebo rodičov, bezdôvodne dlhodobo nezúčastňuje na zasadnutiach, oznámi predseda príslušnej skupine voličov túto skutočnosť, príslušná skupina rozhodne, či svojho zástupcu odvolá a zvolí iného.

 1. obmedzením alebo pozbavením člena spôsobilosti na právne úkony,
 2. smrťou člena alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.

 

Čl. 6

Pravidlá rokovania rady školy

 • Rada školy je uznášania schopná, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na platné uznesenie je potrebný nadpolovičný počet hlasov prítomných členov.
 • Na platné uznesenie rady školy vo veci vymenovania, odvolania alebo potvrdenia riaditeľa vo funkcii je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jej členov.
 • Rada školy sa schádza podľa plánu činnosti na príslušný kalendárny rok, prípadne podľa potreby (ak o to požiada zriaďovateľ, riaditeľ alebo tretina počtu členov rady školy).
 • Zasadnutia rady školy sú verejné, pokiaľ rada školy dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov nerozhodne inak.
 • Zasadnutia rady školy vedie jej predseda.
 • Zo zasadnutí rady školy sa zapíše zápisnica, ktorá bude uložená u predsedu. Prílohou zápisnice je prezenčná listina. Kópia zápisnice sa poskytne zriaďovateľovi.
 • V čase trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného na území sídla orgánu školskej samosprávy sa uskutočňujú riadne zasadnutia rady školy podľa plánu v dištančnej forme a podľa uvedeného postupu pri zabezpečovaní dištančného zasadnutia rady školy:
 1. a) Dištančná forma zasadnutia rady školy sa uskutoční v rozsahu maximálne 5 pracovných dní.
 2. b) Predseda rady školy pošle e-mailom pozvánku na zasadnutie s programom a termínom spätnej väzby vyjadrenia sa jednotlivých členov rady školy. Prílohou tejto e-mailovej pozvánky sú materiály potrebné k prerokovaniu.
 3. Člen rady školy sa po preštudovaní materiálov e-mailom vyjadrí k predkladaným materiálom.

Podľa druhu zaslaného materiálu hlasovaním formou per rollam (hlasovanie mimo zasadnutia rady školy písomnou formou alebo hlasovaním pomocou prostriedkov oznamovacej techniky, napr. prostredníctvom pošty alebo e-mailu) takto:

 • schvaľujem (štatút rady školy, plán práce rady školy a výročná správa o činnosti rady školy),
 • beriem na vedomie (všetky ostatné materiály prerokované radou školy),
 • ukladám (úlohy vyplývajúce zo štatútu rady školy).
 1. Člen rady školy sa vyjadrí „schvaľujem/neschvaľujem“ k návrhu uznesenia z dištančného zasadnutia rady školy doručeného predsedom rady školy e-mailom do 5 pracovných dní.
 2. V závere e-mailových správ člen rady školy identifikuje svoju odpoveď uvedením mena a priezviska.

Ak v čase trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného na území sídla orgánu školskej samosprávy nie je zo strany školy technicky možné uskutočniť zasadnutie orgánu školskej samosprávy prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie bez prítomnosti, tak sa v takom prípade odporúča neverejná forma zasadnutia orgánu školskej samosprávy počas celého obdobia trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, ktorú je však potrebné odsúhlasiť dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov.

 

Čl. 7

Práva a povinnosti člena rady školy

 • Člen má právo:

voliť a byť volený do funkcie predsedu,

navrhovať kandidátov na funkciu predsedu rady školy,

byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania rady školy a slobodne sa k nim vyjadrovať,

hlasovať ku všetkým uzneseniam rady školy,

predkladať na rokovanie rady školy vlastné námety alebo materiály.

 

 • Člen rady školy je povinný sa zúčastňovať jej zasadnutí. Neúčasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach bez náležitého ospravedlnenia sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena rady školy podľa tohto štatútu. Rada školy túto skutočnosť oznámi rodičom, zamestnancom školy alebo zriaďovateľovi, za ktorých bol člen rady školy volený alebo delegovaný, ktorí rozhodnú o jeho členstve.
 • Člen rady školy je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

Čl. 8

Povinnosti predsedu rady školy

 • Predseda rady školy riadi činnosť rady školy a koná v jej Nerozhoduje o všetkých záležitostiach rady školy samostatne, vždy len spoločne s ostatnými členmi.
 • Predsedu rady školy volí rada školy na svojom prvom zasadnutí zo svojich členov, a to nadpolovičnou väčšinou všetkých členov rady školy.
 • Predsedu rady školy môže rada školy odvolať nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov, ak si neplní povinnosti, vyplývajúce mu zo štatútu, alebo, ak je odsúdený za úmyselný trestný čin, alebo, ak nie je schopný zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu.
 • Predseda rady školy predloží na najbližšom zasadaní po ustanovení rady školy návrh štatútu rady školy na schválenie.
 • Predseda rady školy zvoláva, pripravuje a riadi schôdze rady školy.
 • Predseda rady školy zvolá zasadnutie najneskôr do 15 dní, ak o to požiada tretina členov rady školy, riaditeľ školy alebo zriaďovateľ. Ak tak neurobí, radu školy zvolá a predsedá jej podpredseda( alebo člen RŠ, ak nie je funkcia podpredsedu)
 • Predseda rady školy vypracuje výročnú správu v termíne určenom radou školy, najneskôr do marca.

  

Výročná správa obsahuje:

 1. prehľad činnosti realizovaných radou školy v kalendárnom roku,
 2. prípadné zmeny v zložení rady školy
 3. prehľad o hospodárení
 4. iné údaje (ak sú potrebné)

 Výročná správa je pre verejnosť prístupná v sídle rady školy. Jeden výtlačok výročnej správy sa poskytne zriaďovateľovi.

 

Čl.9

Vzťahy rady školy k orgánom miestnej štátnej správy

 • Predseda rady školy informuje riaditeľa školy o pláne zasadnutí na príslušný kalendárny
 • Riaditeľ školy v súlade spríslušným právnym predpisom alebo na požiadanie predkladá rade školy príslušné materiály spravidla v písomnej forme a v požadovanom množstve.

 

 Čl.10

Hospodárenie rady školy

 • Rada školy zabezpečuje svoju činnosť z prostriedkov rozpočtu školy.
 • Rada školy nemá vlastný majetok.

 

Čl.11

Záverečné ustanovenia

 Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadaní rady školy. Účinnosť nadobúda dňom schválenia v rade školy.  

 

 V  Trebišove                                                                                                                                     

Dátum schválenia: 8.6.2021                                                  

  Mgr. Katarína Jeňová

predseda rady školy