Skip to main content
RCPU

Regionálne centrum podpory učiteľov

V mesiaci november 2023 sa škola zapojila do „Projektu Učitelia pre 21. storočie“. Tento projekt je súčasťou zmien vo vzdelávaní a jeho zámerom je vybudovať celoslovenskú sieť regionálnych centier podpory učiteľov. Na základe 3. kola výzvy z Plánu obnovy a odolnosti SR vybral rezort školstva zriaďovateľov posledných 8 centier, ktoré začnú fungovať od nasledujúceho školského roka. Medzi úspešnými školami je naša ZŠ Komenského 8 v Trebišove, ktorá sa stala zriaďovateľom centra (RCPU). Poskytnuté prostriedky mechanizmu vo výške 229 200,00 € budú použité na pomoc učiteľom a učiteľkám v regióne okresu Trebišov, s prechodom na nové učivo a inovatívne metódy výučby, ktoré nadväzujú na zmeny vo vyučovaní na základných školách.

KOHO  HĽADÁME?

Šikovného, inšpiratívneho a aktívneho pedagóga otvoreného inováciám, krorý má potenciál formou mentoringu podporovať ostatných učiteľov.

AKO A DO KEDY SA MÔŽETE PRIHLÁSIŤ?

Prihláškou do výberového procesu je vyplnenie online dotazníka. Prihlasovanie prebieha do 30.4.2024.

AKO PREBIEHA VÝBEROVÝ PROCES?

Vybraných uchádzačov pozveme na online pohovor. Do 15.6. 2024 informujeme uchádzačov o výsledku výberového procesu. Zmluvu s mentorom uzatvárame k 1.9.2024.

 

Opis pozície mentora v regionálnych centrách

 1. Miesto výkonu práce: v priestoroch centra, resp. na školách v regióne
 2. Druh pracovného pomeru: polovičný pracovný úväzok – 50%, 18,75 hodín týždenne
 3. Náplň práce, informácie o pracovnom mieste

Od mentora sa očakáva, že je aktívnym pedagogickým zamestnancom na MŠ, ZŠ alebo SŠ
na čiastočný úväzok. V rámci pracovnej činnosti ako mentor sa od neho očakávajú nasledovné pracovné výkony:

 1. Zabezpečuje realizáciu poradenských aktivít na školách a školských zariadeniach prezenčným, alebo dištančným spôsobom:
  • realizuje individuálne poradenstvo pre pedagogických zamestnancov (PZ), vedúcich pedagogických zamestnancov (VPZ),
  • realizuje návštevy hodín PZ a VPZ s cieľom zvýšenia kvality výchovno-vzdelávacieho procesu,
  • poskytuje im spätnú väzbu na pozorované edukačné,
  • navrhuje odporúčania na zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu,
  • identifikuje a diagnostikuje problémy PZ a VPZ,
  • podporuje PZ a VPZ pri tvorbe návrhov možných riešení ich problémov,
  • pomáha im pri aplikácii týchto riešení vo výchovno-vzdelávacom procese v triede a práci so žiakmi,
  • vie poskytnúť poradenstvo v niektorých z nižšie uvedených oblastí:
   • vzdelávacie programy (ŠVP, ŠkVP),
   • hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov,
   • vzdelávací proces a vyučovací štýl učiteľa,
   • personalizácia vyučovania a inkluzívne vzdelávanie,
   • digitalizácia.
 1. Realizuje skupinové formy rozvoja spôsobilosti PZ a VPZ vo vyššie uvedených oblastiach
  • formou poldňových workshopov,
  • formou celodňových workshopov,
  • formou organizovania učiacich sa skupín,
  • formou organizácie prednášok a diskusií,
 2. Monitoruje potreby PZ, VPZ a riaditeľov škôl v regióne
  • formou dotazníkov pre PZ, VPZ a riaditeľov škôl a školských zariadení,
  • formou individuálnych rozhovorov s PZ, VPZ a riaditeľmi škôl a školských zariadení.
 3. Vykonáva administratívne úlohy spojené s pracovným miestom:
  • vyplnenie pracovného výkazu,
  • vedenie dokumentácie o činnostiach uvedených v bodoch 1-3,
  • iné podľa potreby centra.

Regionálne centrum zabezpečí mentorovi

 1. Odbornú a metodologickú podporu
  • školenie v piatich oblastiach,
  • externú supervíziu (2 dni v jednom školskom roku),
  • internú supervíziu v rámci tímu (podľa potreby),
 2. Vhodné podmienky na zabezpečenie optimálneho pracovného výkonu mentora:
  • priestory s výbavou (písací stôl, tlačiareň, skener, kopírka, vlastný počítač, wi-fi pripojenie na internet a pod.),
  • preplácanie cestovných nákladov na aktivity mimo priestorov centra,
  • mesačnú výplatu.

Čo sa očakáva od mentora – kvantitatívne ukazovatele na jeden školský rok

 1. Od mentora sa očakáva, že v súlade s bodmi 1-3 odseku č. III. bude vykonávať najmä tieto činnosti:
  • osobné konzultácie (prezenčne alebo online),
  • celodňový skupinový workshop,
  • poldňový skupinový workshop,
  • návšteva vyučovacej hodiny,
  • facilitácia učiacej sa skupiny,
  • prednáška,
  • organizovanie diskusií
  • Iné – podľa potreby regiónu
 1. Od mentora sa očakáva, že tie činnosti vykonáva počas jedného školského roka, čiže 10 mesiacov, v nasledujúcom množstve:

Názov aktivity

Počet za rok

1.         Osobné konzultácie (prezenčne alebo online) / návšteva vyučovacej hodiny

70

2.         Celodňový skupinový workshop

1

3.         Poldňový skupinový workshop

4

4.         Facilitácia učiacej sa skupiny

1

5.         Prednáška / organizovanie diskusií

1

 

 1. Krátky opis jednotlivých činností:

Názov činnosti

Formálna charakteristika

Obsahová charakteristika

Priemerný počet účastníkov na aktivite

Celodňový workshop
v mieste centra (8 x 45 minút)

celodňová aktivita
v mieste centra

zdieľanie vedomostí a zručností pedagógov z praxe (témy môžu byť rôzne) v zmysle aktualizačného vzdelávania (formálne)

15

Celodňový workshop mimo miesta centra

(4 x 45 minút)

celodňová aktivita mimo miesta centra

zdieľanie vedomostí a zručností pedagógov z praxe (témy môžu byť rôzne) v zmysle aktualizačného vzdelávania (formálne)

15

Poldňový workshop
v mieste centra

poldňová aktivita
v mieste centra

precvičenie inovatívnych nástrojov

15

Poldňový workshop mimo miesta centra

poldňová aktivita mimo miesta centra

precvičenie inovatívnych nástrojov

15

Konzultácia
v priestoroch centra/online

1:1 aktivita

individuálne rozhovory na rôzne odborné témy vedené koučovacími technikami
s cieľom posilniť sebarozvoj

1

Návšteva vyučovacej hodiny v mieste centra

1:1 aktivita, ktorá sa skladá z návštevy vyučovacej hodiny (45 min.) a vlastnej prípravy mentora (1 hodina); následná konzultácia
s učiteľom (1 hodina sa ukáže pri jednotke "Konzultácia")

mentoringové pozorovanie vyučovacej hodiny (bloku) počas priateľskej návštevy (nie hospitácie) na základe spoločnej prípravy a následnej reflexie

1

Návšteva vyučovacej hodiny mimo miesta centra

1:1 aktivita, ktorá sa skladá z návštevy vyučovacej hodiny (45 min.) a vlastnej prípravy mentora (1 hodina); následná konzultácia s učiteľom (1 hodina sa ukáže pri jednotke "Konzultácia")

mentoringové pozorovanie vyučovacej hodiny (bloku) počas priateľskej návštevy (nie hospitácie) na základe spoločnej prípravy a následnej reflexie

1

Facilitácia učiacej sa skupiny

skupinová aktivita

diskusia a vzájomné obohacovanie sa na spoločne vybratú tému

6

Prednáška

frontálna prednáška na nejakú tému s diskusiou (mentor buď moderuje, alebo aj moderátor je pozvaný hosť)

frontálna prednáška na konkrétnu tému

30

Organizovanie diskusií

s pozvanými hosťami

diskusie s odborníkmi na aktuálne témy + panelové diskusie učiteľov/riaditeľov

30

Kritériá na pozíciu mentora

 1. a) Najmenej 75% z celkového počtu mentorov každého regionálneho centra budú tvoriť aktívni pedagogickí zamestnanci v škole alebo školskom zariadení zaradenom do Siete škôl a školských zariadení SR aspoň na čiastočný úväzok, ktorí
 • spĺňajú podmienky na výkon pracovnej činnosti PZ a OZ podľa §9 zákona č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre niektorú z kategórií PZ učiteľ, vychovávateľ, pedagogický asistent, školský špeciálny pedagóg,
 • získali vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
 • preukážu pedagogickú prax najmenej 5 rokov
 1. b) Najviac 25% z celkového počtu mentorov môžu tvoriť osoby so skúsenosťami v oblasti činností zameraných na rozvoj a podporu služieb spojených s výchovou a vzdelávaní alebo vo vzdelávaní dospelých, ktorí
 • získali vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
 • preukážu relevantnú odbornú prax najmenej 5 rokov

Výhodou (nie však podmienkou) je atestácia PZ I. alebo II. stupňa.

Výhodou (nie však podmienkou) je absolvovanie neformálnych vzdelávacích programov zameraných na rozvoj pedagogickej zručnosti (napr. Komenského inštitút, Indícia, n.o., LEAF, Teach for Slovakia, Národný projekt profesijný rozvoj učiteľov Teachers a pod.).

PODMIENKY

Predpokladaný rozsah práce mentora

  • 50 % úväzku práca vo svojej kmeňovej škole (2,5 dňa)
  • 50 % úväzku práca pre RCPU (2,5 dňa, 18,7 hodín týždenne, rozdelenie dní podľa dohody s riaditeľom príslušnej školy, v závislosti od nastaveného rozvrhu hodín)

V priebehu augusta sa očakáva 5-dňové školenie v téme mentoringu. Účasť na školení je podmienkou vykonávania mentorskej činnosti. (Náklady školenia ako aj strava a ubytovanie budú účastníkom hradené.)

Platové podmienky

  • Od 1050 € / brutto (50% úväzok)
  • nepriame náklady (doprava, materiálno-technické zabezpečenie, ... ) bude znášať RCPU

Miesto výkonu práce

  • podľa potrieb ZŠ regiónu
  • RCPU zabezpečí priestory na spoločné aktivity pre mentorov

LINK NA DOTAZNÍK: chcem sa stať mentorom (online dotazník)

Chcete vedieť viac?

Volajte. Píšte. Pýtajte sa.

ZŠ Komenského 8, Trebišov  (zriaďovateľ RCPU)

Mgr.Ujhelyi Radoslav

0911667766

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.