Skip to main content

Školská psychologička

Mgr. Michaela Berecká

Naša základná škola je jednou z prvých škôl, ktorá zamestnáva školskú psychologičku. Chceme tak našim žiakom, pedagógom, rodičom a iným odborným zamestnancom pomáhať pri riešení ich problémov a ponúkať široké možnosti psychologického poradenstva.

Návštevné hodiny:

 • Školská psychologička pracuje na škole 5 dni v týždni PO - PIA v čase od 7:30 - 15:30.
 • Návštevné hodiny pre žiakov: PO - PIA - 08:00 - 13:30
 • pre rodičov: STR - 13:30 - 15:30
 • č. dverí: 50
 • Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

Aký je cieľ práce školskej psychologičky?

Cieľom práce školskej psychologičky je poskytovať služby, rady, návrhy, konzultácie žiakom, pedagógom, vychovávateľom, rodičom, vedeniu a riaditeľovi školy a školského zariadenia, ktorí vystupujú vo funkcií konzultujúcich a školský psychológ vo funkcii konzultanta. Podľa oblastí, v ktorých školský psychológ uskutočňuje svoje aktivity a služby škole, rieši problémy a ťažkostí žiakov v učení, v správaní, pri rozhodovaní a voľbe povolania, spolupracuje pri narušených sociálnych vzťahoch v triede a psychohygienických otázkach školy a výchovno- vzdelávacieho procesu a spolupodieľa sa na optimalizácií, skvalitňovaní a zefektívňovaní výchovy, vyučovania a vzdelávania. Podľa obsahu činností vykonáva školský psychológ preventívnu, identifikačno-diagnostickú, konzultačno-poradenskú a nápravno-korektívnu činnosť.

Aká je náplň práce školskej psychologičky?

Pomáha žiakom riešiť:
 • Vzdelávacie problémy- ako je nespokojnosť so známkami, voľba vhodného spôsobu učenia, motivovať žiaka k učeniu, práca s trémou a strachom zo skúšania, poruchy učenia, integrácia žiakov so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími problémami (spolu s CŠPP), voľba strednej školy (spolu s poradcom pre voľbu SŠ).
 • Osobné problémy- adaptačné problémy pri nástupe do školy (najmä pre žiakov 1.ročníka a žiakov pri prestupe na novú školu), nezačlenenosť v triede, konflikty so spolužiakmi a učiteľmi, vzťahy s rodičmi, psychické problémy, neprimerané sebavedomie, komunikačné ťažkosti, úzkosti, depresie.
Pomáha učiteľom:
 • Vo vzťahu k študentom- porozumieť ich vzťahu k škole, zvoliť vhodný hodnotiaci prístup, identifikovať žiakov s poruchami učenia, nadaných žiakov a poznať ich osobnostné a študijné predpoklady.
 • Vo vzťahu k metódam výchovy a výučby- odporúča inovatívne metódy vzdelávania, vzdelávacie metódy podľa prevládajúcich spôsobov učenia sa žiakov v triede, navrhuje výchovné metódy pri nízkej spolupráci žiaka a učiteľa.
Poskytuje poradenstvo rodičom:
 • Pri výchovných a vzdelávacích problémoch detí, pri prestupe na inú školu, pri školskej integrácií dieťaťa a pod.
Práca s triedami:
 • „Nauč sa učiť, na čo sa mučiť!“- program zameraný na osvojenie si efektívnych metód učenia sa, testovanie vlastného učebného štýlu, spoznávať zákonitosti učenia sa, ktoré sa nedajú oklamať, dôkladná príprava na písomné práce, pracovať na odstránení trémy a strachu zo skúšania, nastaviť si zdravý režim dňa.
 • „Viem kto som, viem kam chcem!“- ide o program zameraný na sebapoznanie vlastných osobnostných predpokladov, inteligenčných schopností, vzdelávacej motivácie a záujmov, či možného profesijného smerovania.
 • „Každý je iný, tolerujme sa!“- program na prosociálne správanie, na potlačenie intolerancie a predchádzanie agresívneho správania a šikanovania.
 • „Kde je vôľa, tam je cesta!“- program zameraný na zdravý životný štýl, šport, zdravé stravovanie.

Zásady psychologickej práce:

 • Nestrannosť, nepodliehať tlaku školského prostredia
 • Dôvernosť, zákon o ochranne osobných údajov klienta
 • Akceptácia, empatia, kongruencia
 • Práca s inými odborníkmi a inštitúciami

Mgr. Michaela Berecká

 

PLÁN PRÁCE ŠKOLSKÉHO PSYCHOLÓGA