Skip to main content

Predmety

PRIMÁRNE VZDELÁVANIE

NIŽŠIE STREDNÉ VZDELÁVANIE

Predmet Skratka Predmet Skratka
Slovenský jazyk SJL Slovenský jazyk SJL
Matematika MAT Anglický jazyk ANJ
Anglický jazyk ANJ Nemecký jazyk NEJ
Vlastiveda VLA Ruský jazyk RUJ
Prírodoveda PDA Matematika MAT
Informatika INF Informatika INF
Etická výchova ETV Chémia CHE
Náboženská výchova NBV Fyzika FYZ
Hudobná výchova HUV Biológia BIO
Výtvarná výchova VYV Geografia GEG
Telesná a športová výchova TSV Dejepis DEJ
Pracovné vyučovanie PVC Občianska náuka OBN
Prvouka PVO Etická výchova ETV
Dopravná výchova DOV Náboženská výchova NBV
    Hudobná výchova HUV
    Telesná a športová výchova TSV
    Výtvarná výchova VYV
    Technická výchova THD
    Mediálna výchova MEDV