Školská jedáleň

Školská jedáleň pri ZŠ, Komenského 1962/8, Trebišov

Pokyny pre stravníkov

Aktuálny jedálny lístok

 

Tento oznam je informatívny a podľa potreby sa bude aktualizovať a meniť.

 

ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA

Prvý deň nástupu sa strava nepodáva.

Všetci stravníci, žiaci sa musia prihlásiť prostredníctvom prihlášky. Na základe vyplnenej prihlášky a uhradenej stravy bude stravník prihlásený na odber stravy.

 

PRIHLÁŠKA

Každý stravník dostane  prihlášku, alebo si stiahne TU na nový školský rok vyplní ju  a odovzdá. Ak niekto nemá čip môže si ho zakúpiť u vedúcej ŠJ. Cena čipu je 3 €.

 

ODHLASOVANIE ZO STRAVY

  1. Osobne
  2. Internetom: https://www.strava.cz/ číslo jedálne: 9707  

prihlasovacie údaje: priezvisko a meno  všetko spolu bez diakritiky, heslo: priezvisko a meno všetko spolu bez diakritiky (napr. Jozef Mrkvička - mrkvickajozef). Toto heslo si ihneď zmeňte a pri ďalšom spustení  ŠJ-online už budete používať svoje vlastné heslo.

Odhlasovať sa dá do 7:30 hod na daný deň.

  1. Telefonicky : 056 672 5744

Strava sa odhlasuje deň vopred do 14:00 hod. alebo v daný deň do 7:30 hod.

Za neodobratú a včas nedohlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

 

PLATBA ZA STRAVU

BANKOVYM PREVODOM

IBAN: SK62 5600 0000 0033 0564 8004

Prvá zálohová platba je vo výške 15€.

Variabilný symbol – je potrebné vyplniť  ( je to evidenčné číslo stravníka )

V mieste pre POZNÁMKU je dôležité napísať triedu a priezvisko stravníka nie rodiča!!!!

(sú prípady kedy sa rodič volá inak ako dieťa a potom je ťažké zistiť komu platba patrí)

POŠTOVOU POUKAŽKOU

Poštové poukážky sú vydane do 15. dňa v mesiaci. Splatnosť poštovej poukážky je do 20.dňa v mesiaci, to znamená, že poštové poukážky je nutné vyplatiť do 20. dňa v mesiaci, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.

Na internetovej stránke www.strava.cz  si prihlásený stravník môže skontrolovať aj úhrady za stravu.

V prípade choroby si žiaci musia šek osobne u vedúcej ŠJ .

Ak stravník neuhradí platbu za stravne včas (do 20. dňa v mesiaci) a nepredloží doklad o zaplatení k prvému dňu v mesiaci, strava pre tohto stravníka bude zablokovaná a až po preukázaní dokladu o zaplatení vedúcej ŠJ mu bude znova umožnené stravovať sa v ŠJ.

V prípade problémov volajte na  t.č. 056 672 5744.

 

DOTÁCIA SA POSKYTNE:

Musí byť prihlásený na stravovanie

a) Žiak sa musí zúčastniť výchovno-vzdelávacieho procesu

b) Musí odobrať stravu ( v evidencii musí mať záznam o odbere stravy). Nosiť čip a kontrolovať či mu funguje.

 

DOTÁCIA SA NEPOSKYTNE:

a) Žiakovi, ktorý sa nezúčastni vyučovania.

b) Neodobral stravu (zúčastnil sa vyučovania, ale neodobral stravu a nebol odhlásený).

c) Neodobral stravu (nezúčastnil sa vyučovania, neodobral stravu a nebol odhlásený).

 

DOTÁCIA NA DIÉTNE STRAVOVANIE:

Akceptujú sa diagnózy, pri ktorých lekár špecialista potvrdí, že zdravotný stav dieťaťa si vyžaduje diétne stravovanie. Školská jedáleň nevie zabezpečiť diétne jedlo dieťaťu. Poskytnutú dotáciu vyplatí rodičovi dieťaťa na účet na základe písomnej žiadosti.

  1. ŠETRIACA- ktorá je pre deti a žiakov pri najrôznejších chorobách tráviaceho systému
  2. DIABETICKÁ- poskytuje liečebnú výživu pri ochoreniach, ktoré možno charakterizovať trvalým zvýšením hladiny cukru v krvi
  3. BEZGLUTÉNOVÁ (bezlepková)- pre deti a žiakov s poruchou  vstrebávania pokrmov s obsahom lepku (gluténu)

 

FINANČNÁ ZÁLOHA

Doklad o jej úhrade je potrebné predložiť do 29.9.2020. Slúži na uhradenie poplatkov za stravu v prípadoch , že žiak sa nezúčastnil vyučovania, nebol odhlásený alebo neodobral stravu.

 

VRÁTENIE PREPLATKOV ZA ŠKOLSKÝ ROK

Vyúčtovanie zálohy bude realizované v mesiaci júl – august. Preplatok Vám bude poukázaný na účet uvedený v prihláške.

 

ODCHOD ZO ŠKOLY

Každý stravník , ktorý prechádza na inú školu je povinný osobne odhlásiť sa zo školskej jedálne, aby mu mohol byť vrátený preplatok.

 

SYSTÉM PREVÁDZKY

V našom zariadení je zavedení elektronický systém evidencie stravy cez identifikačné čipy.

Prostredníctvom webového rozhrania si žiak môže objednávať, odhlasovať a rodič môže sledovať aj jeho finančné konto, alebo objednané a odobraté obedy www.strava.cz . Povinnosťou stravníka je fyzický, odobrať obed použitím čipu potvrdiť prevzatie obedu, inak stravník stráca nárok na dotáciu 1,20€. Elektronický systém vyvára potrebnú dokumentáciu a podklady o vydaných obedov. Preto je dôležité, aby deti nosili čipy a riadne ich používali

Zákonný zástupca dieťaťa berie na vedomie, že je povinný v prípade neúčasti svojho  dieťaťa na vyučovaní, dieťa zo stravy včas odhlásiť alebo uhradiť plnú výšku príspevku na stravovanie za jedlo.

Strava sa vydáva od 11:30 – 14:00.

 

Finančné pásmo 3 na nákup potravín na 1 jedlo/OBED s účinnosťou je od 1.9.2019:

 

Príspevok na  stravovanie

Dotácia

Príspevok rodiča na režijné náklady

l.stupeň

1,32€

1,20€

0,12€

ll.stupeň

1,32€

1,20€

0,12€

 

KONTAKT

V prípade požiadaviek  respektíve informácii kontaktujte vedúcu  školskej jedálne.     

TELEFÓN:  056 672 5744 (od 8:00 – 14:00)

EMAIL:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Žiadosť o vrátenie preplatku

 

 

.

Copyright © 2020 ZŠ Komenského Trebišov. Všetky práva vyhradené.